Apotheek Jonckheere - Digi Pharma kreeg begin juli 2020 een nieuwe eigenaar en gaat verder onder een nieuwe naam. Van harte welkom!

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Apotheek Van Overberge NV.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website Apotheek Van Overberge en door het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden

De apotheek verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een mailadres, baseert de apotheker zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt van een webshop, baseert de apotheker zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de de apotheek groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de apotheek verbonden zijn.
De apotheek garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@apovanoverberge.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

Cookies

Deze Cookie Policy legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Je leest deze policy best om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, de informatie die we verzamelen door cookies te gebruiken en hoe deze informatie gebruikt wordt, alsook hoe je de cookie voorkeuren kan instellen. Voor meer informatie over hoe we deze informatie gebruiken, opslaan en bijhouden en jouw persoonlijke gegevens veilig houden, zie onze Privacy Policy hierboven. 

Je kan op elk moment je toestemming wijzigen of intrekken via de Cookie declaratie op onze website.

Jouw toestemming heeft betrekking op het volgende domein: www.apovanoverberge.be

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die gebruikt worden om kleine hoeveelheden informatie op te slaan. Deze cookies worden op jouw toestel opgeslagen wanneer de website opgeladen wordt in jouw browser. De cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, en maken de site veiliger, gebruiksvriendelijker en helpen ons begrijpen hoe de website presteert en analyseren wat wel en minder goed werkt.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meest online diensten, gebruikt onze website first-party cookies en third-party cookies voor een aantal doelen. De first-party cookies zijn vooral noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en verzamelen niks van persoonlijk identificeerbare data.

De third-party cookies die op onze website gebruikt worden zijn er vooral om te gebruiken hoe de website presteert en hoe jouw interactie met onze website is. Ze houden onze diensten veilig en bieden jou algemeen een betere gebruikerservaring waaronder ook een snellere toekomstige interactie met onze site.

Welk type cookies gebruiken we?

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel voor jou om de volledige functionaliteit van de website te kunnen gebruiken. Ze laten ons toe gebruikerssessie te onderhouden en veiligheidsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of slaan geen persoonlijke informatie op. Een voorbeeld: deze cookies laten jou toe om in te loggen op een account. 

Statistisch: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal (unieke) bezoekers van de website, welke pagina’s bezocht werden, de bron van het bezoek, … Deze data helpen ons begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar er verbetering nodig is. 

Functioneel: Dit zijn cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Dit kan bijvoorbeeld het embedden van video’s zijn of het delen van websiteinhoud op sociale media. 

Voorkeuren: Deze cookies helpen ons jouw instellingen en surfvoorkeuren op te slaan. Zoals bijvoorbeeld taalvoorkeuren zodat je een volgende keer een betere en efficiëntere bezoekerservaring hebt wanneer je de site nog eens bezoekt. 

Hoe kan ik mijn instellingen voor cookies beheren?

Mocht je beslissen om later nog jouw voorkeuren te wijzigen, kan je klikken op het “Privacy & Cookie Policy” tabblad onderaan jouw scherm. Dit zal het toestemmingsformulier terug openen zodat je jouw voorkeuren kan aanpassen.  

Daarenboven is het zo dat verschillende browsers, verschillende manieren gebruiken om cookies te blokkeren en verwijderen. Je kan de instellingen van jouw browser om cookies te blokkeren/verwijderen zelf veranderen. Om meer te weten over hoe je cookies kan beheren en verwijderen bezoek: wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.